การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2563การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

27  พ.ค. 2563

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายแพทย์สุรัคเมธ  มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการต่อต้านทุจริต โดยมีเป้าหมายส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภายใน