ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (น้ำยาดองศพ)
ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (น้ำยาดองศพ)

หลักการ : ฟอร์มาลินมีคุณสมบัติในการทำให้อาหารสด คงทน จึงทำให้ผู้จำหน่ายอาหารสด เนื้อสัตว์สด ผักสด มีการนำเอาสารนี้มาใช้ในการทำให้อาหารดูสดอยู่เสมอ แต่ฟอร์มาลินเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรใช้บริโภค จึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบ เฝ้าระวังการใช้สารดังกล่าว

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

                สามารถตรวจสอบการใช้น้ำยาดองศพในผักสด อาหารทะเลสด ทราบผลได้ทันที เพื่อเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของอาหาร

ความไวของชุดทดสอบ : ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : องค์การเภสัชกรรม 

                 ที่อยู่ : 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400

                 โทรศัพท์.1648 หรือ 0 2203 8846-9

หน่วยงานภายใน