ชุดทดสอบบอแรกซ์(ผงกรอบ)ในอาหารและสารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร
ชุดทดสอบบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหารและสารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร

หลักการ :

                การบริโภคอาหารที่มีสารบอแรกซ์เจือปนจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงห้ามนำสารบอแรกซ์มาเจือปนในอาหารแต่ปัจจุบันยังตรวจพบสารบอแรกซ์ในอาหารหลายชนิด ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสารบอแรกซ์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ :

              ใช้ตรวจสอบบอแรกซ์ในอาหารและสารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร ซึ่งจะทราบผลได้ทันที เพื่อเป็นแนวทางเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร

ความไวของชุดทดสอบ :

  • ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัม/กิโกรัม (ในอาหาร)
  • ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ในสารเคมี)

สั่งซื้อได้ที่ : องค์การเภสัชกรรม 

                 ที่อยู่ : 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400

                 โทรศัพท์.1648 หรือ 0 2203 8846-9

หน่วยงานภายใน