ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา

                          กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม ได้จัดตั้งตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2658/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อบริหารจัดการ เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และนโยบายราชการ 4.0 จึงได้มีคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2658/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ให้จัดตั้งกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม เป็นหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยรวมงานของศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานของศูนย์รวมบริการ และงานของศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ โดยมีสำนักงานอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1, 2   อาคาร 10 ชั้น 1, 6, 7, 8  อาคาร 9 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขึ้นตรงต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานภายใน