การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี 2564ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

  • O1 ข่าวประชาสัมพันธ์
  • O2 Q&A
  • O3 Social Network

ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

    ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

    หน่วยงานภายใน