วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์
กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม พัฒนางานวิจัยและงานบริการเพื่อสนับสนุน ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชียภายในปี พ.ศ.2565

พันธกิจ
 1. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้าน Precision Medicine 
 3. จัดทำ National Genome Database
 4. สนับสนุนนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                                                 
หน่วยงานภายใน