ผู้บริหารหน่วยงาน


นายแพทย์สุรัคเมธ  มหาศิริมงคล

ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

ติดต่อ 029510000 ต่อ 98450

หน่วยงานภายใน