อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรมหน่วยงานภายใน