อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการหน่วยงานภายใน