ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการแพทย์จีโนมิกส์

1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาด้าน Precision medicine โดยทำการวิจัยด้านเภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics) ด้านปฏิสัมพันธ์ของเจ้าบ้านและเชื้อก่อโรค (Host-pathogen interactions) ด้านโรคมะเร็ง ด้านโรคหายาก และ ด้านอื่นๆ

3) จัดทำ National genome Database เพื่อรวบรวมข้อมูลทางพันธุศาสตร์ของประเทศ และนำชีวสารสารสนเทศมาใช้เพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยทางสถิติ และการจัดการระบบข้อมูลการศึกษาด้านพันธุศาสตร์


ภารกิจด้านสนับสนุนนวัตกรรม

1) บริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม และสิทธิประโยชน์ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์สู่องค์กรภายนอก

3) บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4) เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ และบริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ/เอกชน และประชาชน

5) พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้มีคุณภามาตรฐานสากล

6) ฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข


ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนทางวิชาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยงานภายใน