แบบฟอร์มขอรับบริการ  • การตรวจ HLA-B*15:02 allele ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการผื่นแพ้ยาที่เกิดจากการได้รับยา Carbamazepine ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • การตรวจ HLA-B*58:01 allele ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการผื่นแพ้ยาที่เกิดจากการได้รับยา Allopurinol ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • การตรวจ HLA-B*57:01 allele ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการผื่นแพ้ยาที่เกิดจากการได้รับยา Abacavir ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • การตรวจแนททู-ไดโพลทัยป์ (NAT2-diplotypes) ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์ ตรวจยีนย่อยสลายยา Isoniazid เพื่อพิจารณายาให้มีขนาดที่เหมาะสม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • การตรวจ IFNL3(IL28B) rs12979860C/T จีโนทัยป์ ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์ เพื่อประเมินการตอบสนองต่อยารักษาไวรัสตับอักเสบซีสูตรผสม PEG-IFN alpha และ Ribavirin (RBV) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หน่วยงานภายใน