ชุดตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงในผัก ผลไม้ และธัญพืช (2 กลุ่ม)ชุดตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงในผัก ผลไม้ และธัญพืช (2 กลุ่ม)

หลักการ

                 ใช้หลักการตรวจสอบด้วยการทำปฏิกิริยากับสารเคมีเพื่อให้เกิดสี ซึ่งถ้าพบสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มดังกล่าว น้ำยาจะเปลี่ยนสีจากสีม่วงเข้ม เป็นสีม่วงอ่อนถึงเทาโดยสีม่วงเข้ม หมายถึง ไม่มีสารเคมีกำจัดแมลงหรือพบในระดับปลอดภัย สีม่วงอ่อน หมายถึง มีสารเคมีกำจัดแมลงในระดับไม่ปลอดภัย และสีเทา มีสารเคมีกำจัดแมลงในระดับเป็นพิษ ซึ่งเทียบได้กับค่าการยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสที่ระดับน้อยกว่าร้อยละ 50 (สีม่วงเข้ม) ระดับร้อยละ 50-70 (สีม่วงอ่อน) และระดับมากกว่าร้อยละ 70 (สีเทา) ตามลำดับ

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ใช้ตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างได้อย่างครอบคลุม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และ คาร์บาเมท ในผักผลไม้ และธัญพืช

ความไวของชุดทดสอบ: มากกว่าร้อยละ 98

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ

สั่งซื้อได้ที่ : องค์การเภสัชกรรม 

                 ที่อยู่ : 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400

                 โทรศัพท์.1648 หรือ 0 2203 8846-9

หน่วยงานภายใน