ชุดตรวจหาสารชนิดเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืชชุดตรวจหาสารชนิดเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช

หลักการ

                  ชุดตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม คือ ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมทไพเรทรอยด์ และกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ในผักผลไม้ และธัญพืช ใช้ตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง ใช้สะดวก ได้ผลรวดเร็ว เหมาะกับผู้ประกอบการผลิตเพื่อการส่งออก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข ด่านนำเข้าและส่งออก มีความถูกต้องแม่นยำ ความจำเพาะ และความไวสูง ประมาณมากกว่าร้อยละ 89, 99 และ 83 ตามลำดับ ใช้หลักการแยกสาร ด้วยวิธีแผ่นบางทีแอลซี (TLC) และตรวจสอบหาชนิดสารตกค้าง ด้วยการทำปฏิกิริยากับสารเคมีเพื่อให้เกิดสี

  • ถ้ามีสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทจะเกิดแถวงลม(Spot) สีขาวบนพื้นสีม่วงบนแผ่นทีแอลซี อ่านผลการตรวจสอบ(เทียบค่าอาร์เอฟกับสารมาตรฐาน)
  • สำหรับกลุ่มไพเรทรอยด์และกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้หลักการแผ่นทีแอลซีแต่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีต่างชนิดจากที่กล่าวมาแล้ว แล้วอังแสงยูวี ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เพื่อให้เกิดสี ถ้ามีสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพเรทรอยด์ จะเกิดแถบวงกลม (Spot) เป็นสีเทา น้ำตาลเข้มถึงดำ บนพื้นที่สีน้ำตาลบนแผ่นทีแอลซี อ่านผลการทดสอบ (เทียบค่าอาร์เอฟกับสารมาตรฐาน)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ใช้ตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลงฯ 4 กลุ่ม สามารถใช้ทดสอบกึ่งหาปริมาณการปนเปื้อนไม่ให้เกินมาตรฐานในประเทศ หรือตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด ซึ่งมีความสำคัญมากในยุคการค้าเสรีปัจจุบัน

ความไวของชุดทดสอบ : มากกว่าร้อยละ 83

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ

สั่งซื้อได้ที่ : องค์การเภสัชกรรม 

                 ที่อยู่ : 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400

                 โทรศัพท์.1648 หรือ 0 2203 8846-9

หน่วยงานภายใน