ชุดทดสอบสารซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหารชุดทดสอบสารซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

หลักการ

                 สารในกลุ่มซัลไฟต์ ที่นิยมใช้กันคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โซเดียมซัลไฟต์ โซเดียมไบซัลไฟต์ และโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ มีการนำมาใช้ในอาหารเพื่อฟอกสีอาหารให้ขาวและยังยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ ราและแบคทีเรีย ทำให้รักษาอาหารได้นาน ไม่เน่าเสียเร็ว กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารบางชนิดเท่านั้น แต่ก็ยังมีการนำสารกลุ่มซัลไฟต์มาใช้ในอาหารชนิดต่างๆ จำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบสารซัลไฟต์ในอาหาร เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสารซัลไฟต์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการ ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ :

                ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสอบการเจือปนของสารซัลไฟต์ในอาหารชนิดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ความไวของชุดทดสอบ :

               ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (พีพีเอ็ม) ของโซเดียมซัลไฟต์ (ซัลไฟต์อิสระ)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ

สั่งซื้อได้ที่ : องค์การเภสัชกรรม 

                 ที่อยู่ : 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400

                 โทรศัพท์. 1648 หรือ 0 2203 8846-9

หน่วยงานภายใน