ชุดทดสอบยาตกค้างในเนื้อสัตว์
ชุดทดสอบยาตกค้างในเนื้อสัตว์

หลักการการให้ยาเพื่อควบคุมและรักษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่ หมู วัว ควาย กุ้งและปลา เป็นต้น อาหารเหล่านี้จำเป็นสำหรับผู้บริโภคในการเจริญเติบโต และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าอาหารโดยเฉพาะกุ้งและไก่ ซึ่งในแต่ละปีสินค้าอาหารเหล่านี้ นำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แต่มักพบว่ามีปัญหาในเรื่องยาตกค้างในอาหารดังกล่าว ทั้งที่จำหน่ายในประเทศและส่งออก ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวในระดับหนึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ศึกษาและพัฒนาชุดทดสอบยาตกค้างเนื้อสัตว์ เพื่อนำมาตรวจยาตกค้างในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ผู้ผลิตสามารถนำไปตรวจสอบได้เองไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบเป็นที่น่าเชื่อถือได้

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์และเครื่องใน ให้ผลรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมง 45 นาที การตรวจวิเคราะห์สะดวกไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีราคาแพง ประเทศพึ่งตนเองได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อการส่งออก

ผลกระทบต่อสุขภาพ : การบริโภคเนื้อและเครื่องในสัตว์ที่มียาตกค้างเป็นประจำ ก่อให้เกิดการดื้อยาและการแพ้ยาในผู้บริโภค

ความไวของชุดทดสอบ 

             ชุดทดสอบนี้มีความถูกต้อง 93.0% ความไว 78.9% ความจำเพาะ 96.7% และสามารถตรวจสอบยาตกค้างได้ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด โดยสามารถตรวจสอบปริมาณค่าต่ำสุดของยาตกค้างในระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ เพนนิซิลิน อะม็อกซีซิลิน เตตร้าซัยคลิน อ็อกซี่เตตร้าซัยคลิน คลอเตตร้าซัยคลิน เจนต้าไมซิน นีโอมัยซิน สเตร็ปโตมัยซิน อีริโธรมัยซิน บาซิตราซิน ไทโลซิน และซัลฟาไดเมทท็อกซิน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ

สั่งซื้อได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนารักษ์เภสัช

                 ที่อยู่ : 151 ซ.พงษ์เพชร (ประชาชื่น 41) ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800

                 โทร.0 2591 3668

หน่วยงานภายใน