ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

หลักการ :

               ไอโอดีนเป็นสารจำเป็นในการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีประกาศเรื่องเกลือบริโภค (พ.ศ.2554) กำหนดให้เกลือบริโภคเป็นอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตราฐาน ซึ่งต้องมีไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม และปัจจุบันยังตรวจพบเกลือบริโภคมีปริมาณไอโอดีนไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคนอกห้องปฏิบัติการ ทราบผลรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง

ผลกระทบต่อสุขภาพ :

             หากร่ายกายได้รับสารไอโอดีนในแต่ละวันไม่เพียงพอจะทำให้ความต้านทานโรคต่ำ หรืออาจเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคปัญญาอ่อน โรคเอ๋อ ฯลฯ

ประโยชน์ของชุดทดสอบ :

            ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภคนี้ ใช้ตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือเพื่อให้ทราบว่าเกลือนั้นมีไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้หรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนหรือการได้รับไอโอดีนมากเกินไป

ความไวของชุดทดสอบ : ระดับต่ำสุดที่ตรวจสอบได้ คือ 2 มิลลิกรัามต่อกิโลกรัม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.02 950 7733-42

หน่วยงานภายใน