ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ

หลักการ :

                ความกระด้างของน้ำมักเกิดจากการที่มีหินปนละลายอยู่ โดยทั่วไปน้ำใต้ดินมีความกระด้างสูงกว่าน้ำที่ผิวดิน ความกระด้างของน้ำคำนวณในรูป CaCO3 (หินปูน) ปัจจุบันยังตรวจพบน้ำบริโภคมีความกระด้างเกินค่ากำหนด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบความกระด้างของน้ำเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ นอกห้องปฏิบัติการได้โดยมีขั้นตอนที่ง่าย ทราบผลได้ทันทีและมีความแม่นยำสูง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ :

               น้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทและน้ำประเภทอื่นๆได้รวดเร็ว ผู้บริโภคหรือผู้ผลิตน้ำบริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำ และประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำได้ด้วยตนเอง เหมาะที่จะนำไปใช้ภาคสนาม

ความไวของชุดทดสอบ : ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 1 มิลลิกรัม/ลิตร

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.02 950 7733-42

หน่วยงานภายใน