ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา)ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา)

หลักการ :

                 กรดซาลิซิลิคเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติยังยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดี ผู้ประกอบอาหารจึงมักจะนำวัตถุกันเสียและกันรามาใส่น้ำดองผักผลไม้เพื่อให้น้ำดองผักผลไม้ดูใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ กรดซาลิซิลิคเป็นสารที่เป็นอันตรายกับมนุษย์และปัจจุบันยังตรวจพบกรดซาลิซิลิคในอาหารหลายชนิด ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบกรดซาลิซิลิคในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็วและความแม่นยำสูง

ผลกระทบต่อสุขภาพ :

  • หากได้รับกรดซาลิซิลิคจนมีความเข้มข้นในเลือดถึง 25-35 มิลลิกรัม/เลือด 100 มิลลิลิตร จะมีอาการอาเจียน หูอื้อ มีไข้ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
  • หากบริโภคปริมาณเล็กน้อยเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำและเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสอบกรดซาลิซิลิคในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้และทราบผลทันที

ความไวของชุดทดสอบ : ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : องค์การเภสัชกรรม 

                 ที่อยู่ : 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400

                 โทรศัพท์.1648 หรือ 0 2203 8846-9

หน่วยงานภายใน