ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหารชุดทดสอบบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

หลักการ :

                การรับประทานที่ไม่สะอาด อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคทางเดินอาหาร ปริมาณบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีประกาศฯ ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2522),265 (พ.ศ.2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณแบคทีเรียในอาหาร และปัจจุบันยังตรวจพบปริมาณบักเตรีในอาหารเกินมาตรฐาน ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาชุดทดสอบปริมาณบักเตรีในอาหาร เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบปริมาณบักเตรีในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของบักเตรีเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาหารเป็นพิษ

ความไวของชุดทดสอบ : จำนวนเชื้อบักเตรีต่ำสุดที่ตรวจได้ 10 โคโลนี หรือ 10 ตัว ต่ออาหาร 1 กรัม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.02 950 7733-42

หน่วยงานภายใน