ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร
ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร

หลักการ :

                การรับประทานที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนในอาหาร เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอาหารนั้นไม่สะอาด กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535),265 (พ.ศ. 2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณโคลิฟอร์มในอาหารแต่ปัจจุบันยังตรวจพบโคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

กฎหมายกำหนด/เกณฑ์คุณภาพ :

  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ค่าเอ็มพีเอ็นของโคลิฟอร์ม/อาหาร 1 กรัม ต้องน้อยกว่า 3 สำหรับนมพาสเจอร์ไรส์ ณ แหล่งผลิต ต้องพบโคลิฟอร์มไม่เกิน 100 ต่อมิลลิลิตร
  • เกณฑ์คุณภาพอาหารพร้อมบริโภคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดให้ค่าเอ็มพีเอ็นของโคลิฟอร์ม/กรัม ต้องน้ำกว่า 500

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางเดินอาหาร

ความไวของชุดทดสอบ : จำนวนโคลิฟอร์มต่ำสุดที่ตรวจได้ 10 โคโลนี หรือ 10 ตัวในอาหาร 1 กรัม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.02 950 7733-42

หน่วยงานภายใน