ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง
ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

หลักการ :

                การดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ โคลิฟอร์มเป็นเชื้อบักเตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อนในน้ำหรือน้ำแข็งจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าน้ำและน้ำแข็งนั้นไม่สะอาด ไม่ควรนำมาใช้บริโภค ปัจจุบันมีการตรวจพบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งเกินมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบเชื้อบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ผลกระทบต่อสุขภาพ :

                น้ำและน้ำแข็งที่ตรวจพบโคลิฟอร์มอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีอาการท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ ศีรษะหรืออาจเสียชีวิตได้

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : เป็นชุดทดสอบที่ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่าน้ำและน้ำแข็งมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานหรือไม่เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางเดินอาหาร

ความไวของชุดทดสอบ : จำนวนโคลิฟอร์มต่ำสุดที่ตรวจได้ 1 โคโลนี หรือ 1 ตัว ต่อน้ำ 1 ซีซี

สั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ : 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.0 2950 7733-42
หน่วยงานภายใน