ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

ประโยชน์ของชุดทดสอบ :

                   ชุดทดสอบนี้ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารหรือสัมผัสอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารหรืออาหารมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดเจ็บป่วยหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางเดินอาหาร

ผลกระทบต่อสุขภาพ : หากรับประทานอาหารที่สัมผัสมือหรือภาชนะที่ไม่สะอาดอาจทำให้เกิดโรคท้องร่วง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้หรือปวดศรีษะได้ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจถึงตายได้

หลักการของชุดทดสอบ : ชุดทดสอบนี้ตรวจหากลุ่มแบคทีเรียที่สามารถสร้างตะกอนดำในน้ำยาทดสอบ มักตรวจพบพร้อมกับเชื้อโคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่บ่งชี้สุขลักษณะความสะอาดของอาหาร

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ

ติดต่อสังซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                  ที่อยู่ 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

                  โทรศัพท์.02 950 7733-42

หน่วยงานภายใน