20  ม.ค. 2563 ผู้เข้าชม : 79

การบรรยายเรื่อง "เธอ เขา เรา ใคร คนไทยมาจากไหน?"

27  พ.ค. 2563 ผู้เข้าชม : 79

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25  ก.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 147

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1  มิ.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 41

กำหนดการประชุมสัมนาวิชาการ (Webinar) ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2564
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2021


Calendar

Poll

Stats

Brand

หน่วยงานภายใน