23  ก.ค. 2564 ผู้เข้าชม : 60

แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*58:01 เพื่อประกอบการใช้ยา allopurinol ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

23  ก.ค. 2564 ผู้เข้าชม : 45

แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 เพื่อประกอบการใช้ยา carbamazepine ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

27  เม.ย. 2564 ผู้เข้าชม : 90

รายการบริการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2564
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2021


Calendar

Poll

Stats

Brand

หน่วยงานภายใน